دانشجوی گرامی!

نظرات و یا پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری دوره ها و یا پیشنهاد دوره مورد نظر خود رادر این قسمت وارد کنید

ارسال پیامک!

دانشجویان گرامی همچنین جهت تسریع در زمان پاسخ گویی میتوانید سوال ها  یا پیشنهاد های خود را از طریق سامانه :
۳۰۰۰۱۸۱۸۱۹۱۹۸۴

ارسال کنید